Giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Uyên

Địa chỉ: Số 006, Phố Chu Văn An, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Điện thoại liên hệ: 02313.3784.141

I. Vị trí, chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện việc giao dịch tài chính theo qui định của pháp luật.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Than Uyên, sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, trong đổi mới phương pháp giảng dạy và thông tin rộng rãi các hoạt động giáo dục của toàn ngành tới toàn thể nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Uyên xây dựng trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo.